browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

WALNE KOŁA ŁOWIECKIEGO „JELEŃ” OLESZYCE

Posted by on 13 kwietnia 2017

Zarząd Koła Łowieckiego „Jeleń” Oleszyce zawiadamia, że Walne Zgromadzenie Członków Koła odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2017r.

o godz. 1200 w Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzikowie, z następującym

porządkiem obrad:

 

 

 

1.      Otwarcie zgromadzenia.

2.      Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.      Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad.

4.      Odczytanie porządku obrad walnego zgromadzenia.

5.      Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego walnego zgromadzenia.

6.      Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

7.      Sprawozdanie z działalności zarządu za rok 2016/2017 w tym: prezesa, łowczego, skarbnika oraz sekretarza zarządu.

8.      Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności koła za rok 2016/2017 oraz wniosek w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków zarządu.

9.      Dyskusja nad sprawozdaniami.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności zarządu za rok 2016/2017 oraz zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016/2017.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania komisji rewizyjnej.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków zarządu: prezesa, łowczego, skarbnika i sekretarza.

13.  Przedstawienie projektu planu działalności i budżetu koła na rok 2017/2018.

14.  Podjęcie uchwały w sprawie planu działalności i budżetu koła na rok 2017/2018.

15.  Przedstawienie przez Komisję Uchwał i Wniosków projektu uchwał.

16.  Uchwalenie uchwał przedstawionych przez Komisję Uchwał i Wniosków.

17.  Sprawy organizacyjne, przedstawienie informacji od władz ZO PZŁ oraz zapoznanie z aktualnymi przepisami związanymi z działalnością Koła i PZŁ.

    18. Wolne wnioski, sprawy różne.

    19. Zakończenie obrad i zamknięcie zgromadzenia.               

 

                                                                    

Dodaj komentarz