browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Łowisko

Koło Łowieckie „Jeleń” gospodaruje w łowisku położonym w południowo – wschodniej części Polski, w makroregionie Kotliny Sandomierskiej na mezoregionie Płaskowyżu Tarnogrodzkiego. Lasy stanowią 6522 ha, a 6318 ha to pola oraz nieliczne zbiorniki wodne. Jest to obszar płaski, lecz bardzo urozmaicony. Występują tu niewielkie obniżenia terenu w dolinach potoków, niekiedy z głęboko wciętymi i dość szerokimi nieckami, oraz z lokalnie występującymi pagórkami i małymi wzniesieniami.
Łowisko znajduje się w zasięgu klimatu podgórskiego nizin i kotlin który charakteryzuje się, jako umiarkowany przejściowy. Drzewostan w łowisku buduje 17 gatunków drzew, z których najliczniejszym jest sosna, dalej w kolejności brzoza, dąb i olsza, pozostałe gatunki – buk, modrzew, świerk zajmują łącznie kilka procent powierzchni. Szczególnie cennymi są drzewostany dębowe, wśród których można spotkać pomnikowe okazy tego gatunku, występuje też wiele chronionych i rzadkich roślin między innymi: konwalia majowa, rosiczka okrągłolistna oraz skrzyp olbrzymi. Obszary polne są typowe dla regionu nizinnego o charakterze rolnym. Duże połacie uprawnych pól, łąk i pastwisk oraz nieużytki z remizami i zadrzewieniami śródpolnymi. Całość terenu poprzecinana jest licznymi strumykami i prywatnymi stawami rybnymi, które często usytuowane są pod ścianą lasu. W obu obwodach bytuje zwierzyna typowa dla tego typu łowiska:jeleń, dzik, sarna, lis, jenot, borsuk, kuna, kaczka, bażant, dzikie gołębie i coraz mniej liczne zające, piżmaki i kuropatwy. Czasami na polach siadają dzikie gęsi, niekiedy słyszy się chrapanie słonki, nad rzeką obserwowane są ślady po bobrach europejskich i wydrach. Na liczebność zwierzyny ogromny wpływ ma skład gatunkowy i biomasa roślinna występująca w danym środowisku, z tego powodu w łowisku można zaobserwować bytność łosia, wilka i cietrzewia. Bogactwo tego łowiska owocuje występowaniem takich okazów jak: traszka grzebieniasta, rzekotka drzewna, żmija zygzakowata, kraska, sowa uszatka, bocian czarny, czapla siwa i wiele innych przedstawicieli fauny.

Opracował: KO

 

MAPA ŁOWISKA


Dodaj komentarz