Poznaj naszą historię.

Na przełomie roku 1947/48 z inicjatywy nadleśniczego Nadleśnictwa  Oleszyce inż. Stefana Róg zawiązuje się grupka sympatyków łowiectwa, która daje początek działalności Koła. Styczeń 1948 r. daje początek istnienia Koła przy Nadleśnictwie Państwowym Oleszyce, i z tą datą rozpoczyna się oficjalne istnienie Koło Łowieckie w Oleszycach, którego łowiskiem stają się tereny dwóch gmin Stare Oleszyce i Stary Dzików. 

W 1954 roku inż. S. Róg dokonuje rejestracji Koła i wraz z zrzeszonymi myśliwymi podpisuje statut oraz zawiera umowę z Powiatową Radą Narodową w Lubaczowie na dzierżawę dwóch obwodów łowieckich o pow. 19220 ha.  Zrzeszenie otrzymuje nazwę „Koło nr 4 Oleszyce”.

30 stycznia 1960 roku zebrani na walnym zgromadzeniu kol. S. Róg, M. Ważny, J. Szala, J. Mroczkowski, I. Kaczmarek, J. Nieradka, M. Cisło, J. Pawełko, J. Wróbel, M. Szala, F. Zaremba, B. Sobczyszyn, M. Sobczyszyn, S. Studencki, F. Solarz, W. Kantor, S. Ziemianin, S. Racibor, J. Szydłowski, P. Przyszłowski, M. Domański, W. Falkowski  podejmują uchwałę o przyjęciu nowego statutu koła i zmianę nazwy na  Koło Łowieckie „Jeleń” w Oleszycach. Dokonano wyboru zarządu koła i komisji rewizyjnej. Przewodniczącym zarządu został inicjator powstania koła kol. St. Róg. Powstały zarząd  poświęca wiele uwagi sprawom hodowli zwierzyny drobnej tj. zajęcy, kuropatw i bażantów, buduje budki i posypy na polach. Prowadzone jest intensywne dokarmianie zwierząt. 

Do marca 1967 roku funkcję przewodniczącego koła pełni kol. St. Róg, jego nagła śmierć wyrwała z naszych szeregów oddanego towarzysza łowów, etycznego myśliwego oraz twórcę Koła Łowieckiego na terenie Nadleśnictwa Oleszyce.

W latach 1967-1968 funkcję przewodniczącego zarządu koła pełni kol. S. Cybulski. W okresie tym Koło Łowieckie „Jeleń” Oleszyce liczy 19 członków macierzystych. Zarząd koła kładzie duży nacisk na dokarmianie zwierzyny, a poprzez zatrudnionych społecznie strażników łowieckich intensywnie zwalcza kłusownictwo i wnykarstwo.

 

Na lata 1969-1970 przewodniczącym zarządu koła zostaje wybrany kol. J. Gilarski nadleśniczy Nadleśnictwa Oleszyce.

Od dnia 1.06.1970 roku Zarząd Koła Łowieckiego „Jeleń” w Oleszycach zatrudnia na pełnym etacie strażnika łowieckiego na terenie obwodu nr 9 i 12 o łącznej powierzchni 14140 ha. Pierwszym etatowym strażnikiem Koła zostaje kol. Rudolf Ozimek.

 

W latach 1971-1981 funkcję przewodniczącego zarządu koła pełni ponownie kol. S. Cybulski. Okres ten cechuje wiele pożytecznych inicjatyw, czyni się próby odłowu zajęcy i saren, przyjmuje myśliwych dewizowych – wszystko to z myślą o poprawieniu sytuacji finansowej koła. Podjęto inicjatywę budowy ambon i trwałych paśników, również w lasach chłopskich i gromadzkich.

 

29 maja 1982 roku na Walnym Zebraniu członków Koła zostaje wybrany nowy przewodniczący Zarządu Koła kol. B. Bucki. Od 1 stycznia 1982 roku Koło zatrudnia na podstawie umowy o pracę księgowego do prowadzenia działalności księgowej i kasy Koła. Celem lepszego zagospodarowania łowiska przez systematyczne dokarmianie zwierzyny, uprawę poletek łowieckich, Koło zatrudnia strażników łowieckich 1 kwietnia 1982 roku na pełnym etacie w obwodzie nr 12 o powierzchni 7300 ha, oraz 1 czerwca 1982 roku w wymiarze 1/2 etatu na teren obwodu nr 9 o powierzchni 5110 ha. Stan członków na dzień 1 kwietnia 1982 roku wynosi 34 osób w tym jeden członek Koła niemacierzysty. Z dniem 1 stycznia 1983 roku powstało nowe Koło Łowieckie „Hubert” do którego 31 grudnia 1982 roku przeszło 8 dotychczasowych członków. W latach 1982-1984 przyjęto wielu kandydatów do Koła, na jednego myśliwego przypada 300,89 ha dzierżawionego obwodu, w dniu 30 czerwca 1984 roku Koło liczy 39 członków. Kol. B. Bucki pełni funkcję przewodniczącego do 11 lipca 1987 roku, w tym dniu na Walnym Zgromadzeniu członków koła został wybrany nowy zarząd, przewodniczącym zarządu został kol. R. Ozimek.

 

Lata 1987-2005 to okres intensywnej pracy, podjęto szereg inicjatyw organizacyjnych i gospodarczych między innymi wprowadzono uprawę tupinamburu, zintensyfikowano społeczne prace na rzecz zagospodarowania łowiska i lasu, zacieśniono współpracę z młodzieżą szkolną i harcerzami. Położono nacisk na sprawy etyki łowieckiej, propagowania i kultywowania tradycji i zwyczajów poprzez wprowadzenie na organizowanych polowaniach tradycyjnych sygnałów łowieckich i obrzędów myśliwskich. Zacieśniają się kontakty na niwie towarzyskiej poprzez organizację imprez jubileuszowych związanych z działalnością. Koła. Rok 1993 jest rokiem obchodów 45 – lecia działalności Koła, które liczy 52 członków. Obchody upamiętniono wybiciem pamiątkowego medalu oraz uroczystościami: mszą św. biesiadą oraz wystawą osiągnięć i trofeów myśliwskich członków Koła.

 

Pięć lat później Koło uroczyście obchodzi 50 – lecie istnienia, kulminacją uroczystości jest poświęcenie „Sztandaru Koła”. Uroczystość odbyła się 7 listopada 1998 roku w Sanktuarium M.B. Łaskawej w Lubaczowie. Obchody jubileuszu upamiętniło ufundowanie odznaki i pamiątkowego noża myśliwskiego.

 

Na szczególną uwagę zasługuje inicjatywa budowy kapliczki św. Huberta , którą poświęcono 10 listopada 2001 roku. Całość prac została wykonana przez członków Koła, ołtarz z płaskorzeźbą przedstawiającą scenę myśliwską z udziałem Św. Huberta wykonał członek Koła kol. Tadeusz Tracz.

 

Jubileusz 55 – lecia Koła rozpoczął się Mszą św. w Kaplicy św. Huberta. Po nabożeństwie wszyscy udali się do udekorowanej myśliwskimi trofeami sali gdzie myśliwi i zaproszeni goście dokonali wbicia w drzewiec Sztandaru pamiątkowych gwoździ.  

W 2005 roku przewodniczącym zarządu zostaje kol. K. Jordan. Koło prowadzi gospodarkę łowiecką na terenie dwóch obwodach łowieckich tj. polny nr.11 i leśny nr.16 o łącznej pow. 12840 ha w tym pow. leśna 6522 ha i 6318 ha pozostałe tereny. Obecne przedsięwzięcia zarządu mają na celu wypracowanie właściwych i nowoczesnych metod gospodarki łowieckiej, stwarzanie i kształtowanie właściwych stosunków koleżeńskich i międzyludzkich w Kole i na niwie towarzyskiej myśliwych.